Terug

Definities Ruimtelijke Orderning (deel1)


Juridische begrippen kunnen verwarrend zijn. Daarom sommen we in dit eerste deel enkele begrippen en hun definities op.

Rooilijn

De grens tussen het openbare domein en de aangrenzende private eigendommen (aangelanden). De rooilijn dient om de oenbare weg op een bepaalde breedte te brengen en te beletten dat op deze weg en zijn aanhorigheden bouwwerken worden opgericht.

Reliëfwijziging

Elke aanvulling, ophoging, uitgraving of uitdieping van het terrein.

Niet elke reliëfwijziging is vergunningsplichtig. Uit artikel 4.2.1 VCRO blijkt dat alleen "aanmerkelijke" wijzigingen onder de principiële stedenbouwkundige vergunningsplicht vallen. Voor de inwerkingtreding van de VCRO werd door de Raad van State aangenomen dat reliëfwijzigingen van minder dan 50 centimeter niet als "aanmerkelijk" dienden te worden beschouwd. Thans bepaalt de VCRO dat "onder meer" als aanmerkelijk moet worden beschouwd, de reliëfwijziging, ook die van minder dan 50 cm, die de aard of de functie van het terrein wijzigt.

Overdruk

Een overdruk is een grafisch aangeduide zone met een apart artikel, dat een nadere bepaling en detaillering geeft over de onderliggende hoofdbestemming. Deze overdruk is ondergeschikt aan de onderliggende hoofdbestemming.

Niet-overdekte constructies

Constructies zonder bouwvolume waarvan de hoogte beperkt is tot 1m50 boven het maaiveld.

Zie: Besluit Vlaamse Regering van 16 juni 2010 tot bepaling van de handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is (BS 10 september 2010, Inwerkingtreding 01 december 2010).

Bouwdiepte

De bouwdiepte bepaalt hoe diep een gebouw mag zijn. De specifieke bouwdiepte wordt vaak bepaald in de voorschriften die neergelegd zijn in een verkavelingsvergunning, een bijzonder plan van aanleg of een ruimtelijk uitvoeringsplan.

Bestemming

Een hoofdfunctie die door het plan juridisch en geografisch wordt vastgelegd.

Rooilijn

De grens tussen de openbare weg en de private eigendom.

Achteruitbouwstrook

De strook gelegen tussen de rooilijn en de bouwlijn.