Welkom op de website van

Welkom


Onze samenleving wordt beheerst door heel veel juridische regels: wetten, decreten, ordonnanties, reglementen, besluiten,... Voortdurend worden er nieuwe regels gemaakt, en worden bestaande regels gewijzigd, aangepast of aangevuld.

We worden verondersteld om al deze regels perfect te kennen. Op het ogenblik dat er zich een juridisch probleem stelt, blijkt het echter niet zo vanzelfsprekend om precies uit te maken welke regels van toepassing zijn, en voor welke valkuilen men waakzaam moet zijn. Voor iemand die niet thuis is in het recht, worden deze regels al snel een doolhof waarin men verloren loopt.

OPTIMA-advocaten is er om u hierbij te ondersteunen. Vanuit onze dagelijkse ervaring helpen wij u met het uitwerken van een juridische oplossing voor uw probleem.

Onze manier van werken:

 • We luisteren naar uw verhaal;
 • We stellen op basis van uw informatie een persoonlijk juridisch advies op;
 • We staan u bij in de verdere stappen die u moet ondernemen.

We zoeken samen met u de beste juridische oplossing voor uw praktisch probleem, en zetten ons maximaal in om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen.

We kijken uit naar onze samenwerking.

OPTIMA-advocaten

IUS EST VIGILANTIBUS
- Het recht komt toe aan zij die waakzaam zijn.

Visie


Een optimale behartiging van uw belangen.

 • Efficiënte analyse van het probleem : vaststelling van de aard en omvang van de zaak
 • Realistische afweging van de kansen : vaststelling van de haalbaarheid van de zaak en kosten-baten analyse
 • Signaleren van de wettelijke termijnen die eventueel lopen
 • Oplossing volgens de vraag en de behoefte van de cliënt, gegeven de omstandigheden en het doel dat cliënt wilt bereiken
 • Dossiers worden zodanig beheerd dat de vertrouwelijkheid van de gegevens van de cliënt absoluut gewaarborgd is
 • De cliënt wordt binnen de 2 dagen op de hoogte gebracht van elke ontwikkeling, voortgang en wijziging in de zaak

Duidelijke afspraken omtrent ereloon en kosten.

 • Na het eerste consult wordt meegedeeld op welke wijze ereloon en kosten worden berekend
 • De cliënt wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de inschakeling van een derde (deurwaarder, deskundige, notaris, accountant, ...)
 • Bij elke eindfactuur wordt een overzicht gevoegd van de verrichte prestaties
 • Onderzoek of cliënt een geldige burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering heeft (BA) of een rechtsbijstandsverzekering

Team


Toon Denayer

Bio

Toon Denayer studeerde in juli 2007 cum laude af aan de faculteit rechten van de Katholieke Universiteit te Leuven. Tijdens de 2 daaropvolgende jaren behaalde hij eveneens het diploma van Master en droit international public aan de Université Libre de Bruxelles (2008), en van Master of European politics and policies (2009, cum laude) aan de Katholieke Universiteit te Leuven.

Toon is advocaat sinds september 2009, en bekwaamde zich sindsdien in burgerlijk recht, publiek recht en administratief recht met een bijzondere focus op omgevingsrecht (ruimtelijke ordening, milieu en natuurbehoud), onteigeningsrecht en vastgoedrecht/zakenrecht (eigendom, mede-eigendom, vruchtgebruik, erfpacht, opstal, (handels)huur, pacht, erfdienstbaarheden, ...).  Binnen deze rechtsgebieden heeft hij een ruime ervaring opgebouwd met het voeren van procedures, zowel voor de burgerlijke rechtbanken als voor de administratieve rechtscolleges (Raad van State, Raad voor Vergunningsbetwistingen, ...). Toon adviseert diverse cliënten, gaande van overheden tot bedrijven alsook particulieren.

Sinds academiejaar 2015 is Toon verbonden aan de KULeuven als praktijkassistent voor de opleidingsonderdelen "Inleiding tot de Rechtswetenschap", "Rechtsmethodiek" en "International Public Law".In 2018 behaalde Toon het certificaat Postgraduaat Vastgoedkunde (KULeuven, 2017-2018). 

Talenkennis: Nederlands, Frans en Engels.


Voorkeurmaterie

 • Ruimtelijke ordening en stedenbouw
 • Onteigeningsrecht
 • Gemeente -en provincierecht
 • Milieurecht
 • Administratief recht
 • Overheidsopdrachten
 • Burgerlijk recht
 • Aansprakelijkheidsrecht
 • Arbeidsrecht in medische sector

Najat Joundi

Bio

Najat Joundi studeerde aan de faculteit rechten van de Universiteit Antwerpen.
In haar laatste jaar heeft zij zich gespecialiseerd in de materies volkerenrecht, zakenrecht en strafrecht.

Na enige jaren ervaring in de private sector is zij actief aan de balie van Antwerpen.

Najat is houder van het certificaat "Bijzondere opleiding Jeugdrecht" en spreekt Nederlands, Frans, Engels, Berbers en Arabisch.

Voorkeurmaterie

 • Vreemdelingenrecht
 • Jeugdrecht
 • Asielprocedures
 • Familierecht
 • Regularisatieprocedures
 • Verblijfsregelingen
 • Gezinshereniging
 • Onderhoudsuitkeringen
 • Tuchtrecht
 • Wegverkeer/strafrecht
 • Onderwijsrecht
 • Sociaal recht

Kristel Coppieters

Bio

Kristel Coppieters studeerde in 1992 af aan de faculteit rechten van de Katholieke Universiteit te Leuven.

Zij behaalde tevens een pedagogisch diploma en was een tijd werkzaam in het beroepssecundair onderwijs in Antwerpen - Noord.

Thans is zij actief aan de balie van Antwerpen,waar zij zich als advocaat toelegt op het strafrecht en op wegverkeer. Zij verdedigt zowel dader als slachtoffer.

Kristel levert ook 24/24 bijstand bij politieverhoren voor alle mogelijke delicten.

Zij spreekt Nederlands, Frans, Engels en Duits.

Voorkeurmaterie

 • Algemeen strafrecht
 • Drugs
 • Intrafamiliaal geweld
 • Diefstal / Inbraak
 • Jeugdrecht
 • Mensenhandel
 • Informaticacriminaliteit
 • Uitleveringen / Europese aanhoudingen
 • Zedenfeiten
 • Wegverkeer : alcohol, snelheid, rijbewijs ...
 • Lichamelijke schade na misdrijf of verkeersongeval

Johan Geerts

Bio

Johan Geerts is advocaat sinds 2009.

In 2015-16 werkte hij bij een grote aanbestedende overheid. Op 1 oktober 2016 koos hij opnieuw voor de advocatuur.

Johan heeft ruime ervaring aangaande zowel de plaatsing als de uitvoering van overheidsopdrachten.
Hij publiceert en presenteert regelmatig over het thema en onderhoudt een blog op zijn website bureaugeerts.be.
Daarnaast specialiseerde Johan zich in diverse domeinen van het administratief recht en het bouw- en vastgoedrecht.

Johan is docent overheidsopdrachten bij Escala en geaccrediteerd opleider e-procurement.

Voorkeurmaterie

 • Overheidsopdrachten
 • Administratief recht
 • Lokale besturen
 • Ambtenarenrecht
 • Bouw- en vastgoedrecht
 • Onteigeningen
 • Ruimtelijke ordening

Rechtsdomeinen

Omgevingsrecht


Ruimtelijke ordening : bijstand in het kader van aanvragen tot het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning , bijstand aan administratieve overheden, het voeren van administratieve procedures voor regionale administratieve rechtscolleges en de Raad van State, bijstand inzake herstelvorderingen en strafrechtelijke vervolging.

Milieurecht : bijstand in het kader van aanvragen tot het verkrijgen van een milieuvergunning, bijstand aan administratieve overheden, het voeren van administratieve procedures voor de Raad van State.

Aansprakelijkheidsrecht


Burenhinder

Foutaansprakelijkheid van gemeente, provincie, Vlaams Gewest, de Belgische Staat, Vastgoedpromotoren, aannemers, architecten, bouwheren, onteigenende overheden, notarissen, gerechtsdeurwaarders, ziekenhuizen, stagemeesters e.a.

Administratief recht


Onderwijsrecht : bijstand bij betwistingen van examenresultaten, bijstand voor de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen.

Vreemdelingenrecht : bijstand in het kader van een asielprocedure, zowel bij interview Commissariaat Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen als beroepen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Raad van State; bijstand in het kader van regularisatieprocedure; Gezinshereninging.

Onteigeningsrecht : bijstand in het kader van een onteigeningsprocedure door een administratieve overheid, bijstand aan administratieve overheden, het voeren van administratieve procedures voor de Raad van State en burgerlijke procedures voor de hoven en rechtbanken.

Gemeente -en provincierecht : bevoegdheden van gemeenteraad, College van burgemeester en schepenen en burgemeester, bevoegdheden van provincieraad, bestendige deputatie en gouverneur, bijstand inzake administratieve geldboetes, bijstand aan administratieve overheden, het voeren van administratieve procedures voor de Raad van State.

Burgerlijk recht


Huurrecht : gemene huur, woninghuur, handelshuur

Kooprecht : aankoop of verkoop van goederen

Aannemingsrecht : aanneming van werken of diensten

Zakelijke rechten : (mede)eigendom

Algemene factuur-, verkoop- of aankoopvoorwaarden

Jeugdrecht : Bijstand in het kader van zowel problematische opvoedingssituaties (POS) als wanneer een minderjarige een als misdrijf omschreven feit heeft gepleegd (MOF)

Familierecht : bijstand

Verblijfsregelingen : bijstand

Onderhoudsuitkeringen : bijstand in het kader van alimentatievorderingen Aansprakelijkheidsrecht

Sociaal recht


Sociaal zekerheidsrecht: Bijstand in het kader van procedures tegen FOD Sociale Zekerheid, OCMW, RVA, kinderbijslagfondsen en pensioen

Juridisch statuut van stagiairs, assistenten in opleiding, assistenten, residenten en (ziekenhuis)artsen

Sociaal strafrecht: Bijstand in strafrechtelijke procedures wegens miskenning van het sociaal strafwetboek (inbreuken op de sociale wetgeving, bv. zwartwerk e.d.)

Arbeidsrecht: Behartiging van de belangen van werkgevers/werknemers, aanvang en einde arbeidsovereenkomsten (redactie contract, bijstand in geval van ontslag/ opzegging); welzijn en discriminatie op het werk. Aanvraag van arbeids-en beroepskaarten

Bouwrecht


Adviseren tijdens de voorbereiding van bouwprojecten

Bijstand bij het opstellen van vastgoedcontracten

Bijstand van opdrachtgevers, openbare besturen, aannemers, fabrikanten, architecten, studiebureaus, veiligheidscoördinators etc

Het voeren van bouwgeschillen

Beslagrecht


Invordering van onbetaalde facturen, leningen, kredieten of andere schuldvorderingen

Aangifte van schuldvordering bij faillissement, vereffening of WCO

Uitoefening van eigendomsvoorbehoud, voorrechten en zekerheden

Bewarend en uitoerend beslag: onroerend of roerend beslag, beslag onder derden

Optima-Blog


Grondwettelijk Hof versterkt het recht van wederoverdracht na onteigening

lees meer

Gepost door Toon Denayer op 20 juni 2016

Definities (deel3)

lees meer

Gepost door Najat Joundi op 20 juni 2016

Definities Ruimtelijke Ordening (deel2)

lees meer

Gepost door Toon Denayer op 20 juni 2016

Facturatie


Bij aanvang van de zaak en voorafgaand aan het leveren van prestaties wordt een provisie gevraagd. Dit is een betaling die de te maken kosten en de te leveren prestaties dekt.

Provisie, facturen en eindfacturen

Op belangrijke ogenblikken gedurende de behandeling van het dossier wordt een factuur opgesteld, bijvoorbeeld naar aanleiding van het uitbrengen van een dagvaarding of het neerleggen van een verzoekschrift, het opstellen van conclusies of memories, het uitwerken en ondertekenen van een dading, ... Een factuur is het totaal van alle erelonen en kosten die tot op dat ogenblik werden gemaakt. Het is mogelijk dat een factuur, die een bepaalde periode afsluit, vergezeld gaat van een provisie voor toekomstige prestaties en kosten.

Bij de afsluiting van een dossier wordt aan de cliënt een staat overgemaakt die is samengesteld uit:

 • de eindfacturatie van wat sinds de laatste factuur nog verschuldigd is, onder aftrek van eventueel betaalde provisies.
 • een overzicht van al de verrichte prestaties in de loop van het dossier.

Provisies, facturen en eindfacturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na verzending. Vanaf de vervaldag en zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist, worden zij vermeerderd met een intrest aan 10% en een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van het te betalen bedrag.

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van het kantoor blijft beperkt tot de bedragen die door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar worden uitbetaald en waarvoor dekking wordt verleend.

Het risico burgerlijke beroepsaansprakelijkheid is in eerste rang gedekt via de verzekering die de Orde van Vlaamse Balies heeft afgesloten bij NV AMLIN EUROPE (Koning Albert II-laan 9, 1210 Brussel), Zurich Insurance plc (Avenue Lloyd Georgelaan 7, 1000 Brussel) en KBC Verzekeringen NV (Professor R. Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven).. Deze verzekering is per 1 januari 2017 verworven voor € 2.500.000 per schadegeval.

Na uitputting van de polis in eerste rang, is de aansprakelijkheid van het kantoor bijkomend verzekerd:

- via de verzekering van de Orde van Vlaamse Balies bij AG Insurance NV (Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel), Zurich Insurance plc (Avenue Lloyd Georgelaan 7, 1000 Brussel) en KBC Verzekeringen NV (Professor R. Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven). Per 1 januari 2017 omvat deze polis van 2e rang een bijkomende verzekering van € 5.000.000, per advocaat en per verzekeringsjaar.


- wat betreft de advocaten die enkel ingeschreven zijn aan de balie van Leuven, via de verzekering van de Balie van Leuven bij AIG Europe Limited (Pleinlaan 11, 1050 Brussel). Deze polis van 2e rang omvat een bijkomende verzekering van € 2.500.000, per vordering en per verzekeringsjaar.

Deze polissen gelden onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis. 

Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van het kantoor in elk geval beperkt tot het bedrag van de erelonen die aan het kantoor werden betaald.


KOSTEN EN ERELOON


De vergoeding voor juridische bijstand bestaat uit de volgende 2 posten:enerzijds de interne kosten, anderzijds de erelonen die een vergoeding uitmaken voor de prestaties van de advocaat

Kosten

Externe kosten zijn kosten gemaakt door externe partijen (bijvoorbeeld de dagvaardingskosten, de kosten van een (gerechts)deskundige, ...). Deze kosten worden rechtstreeks gefactureerd aan de cliënt.

Interne kosten zijn de uitgaven die door de advocaat gemaakt worden ten behoeve van de zaak. Voorbeelden zijn de rolrechten, de kosten van briefwisseling, faxberichten, e-mails, aangetekende zendingen, fotocopies, de kilometervergoeding, etc. Om goed werk te kunnen leveren, maakt een advocaat daarenboven ook kosten die niet aan te rekenen zijn op een specifiek dossier. Voorbeelden zijn het volgen van bijscholing, het aanschaffen van vakliteratuur en wetboeken, de huur van kantoren, een informatica- en communicatiestructuur, etc. Al deze interne kosten worden forfaitair begroot op 10% van het ereloon.

Ereloon

Het ereloon is een vergoeding voor de prestaties van de advocaat en wordt per uur aangerekend, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. Het ereloon varieert naargelang de moeilijkheidsgraad van een bepaalde materie, het spoedeisend karakter van de bijstand en het bereikte resultaat. Het kantoor rekent een basisereloon aan dat schommelt tussen € 100 en € 145 per uur (excl. BTW). In specifieke gevallen kan een afwijkend bedrag of forfait worden afgesproken.

Voor een eerste verkennend consult, van maximaal één uur, wordt forfaitair € 125 (excl. BTW) gevraagd. 

Het kantoor verbindt er zich toe om na het eerste consult en voorafgaandelijk aan elke prestatie de cliënt duidelijk te informeren omtrent de erelonen en kosten, en de manier van verrekening, zodat de cliënt zich een beter idee kan vormen van de te verwachten kosten. Voor bedrijven kunnen voorafgaandelijk afspraken worden gemaakt met betrekking tot de te betalen vergoeding en kan eventueel een abonnement worden besproken, waarin het ereloon en de kostenregeling worden bepaald.

Voorbeeld

De erelonen bedragen € 125 exclusief BTW.

De interne kosten bedragen € 12,5 exclusief BTW. 

De eindfactuur inclusief 21% BTW bedraagt 137,5 + 137,5 (0,21) = € 166,38. 

CONTACT


Voor vragen of verder informatie kan u ons steeds vrijblijvend contacteren

Toon Denayer

toondenayer@optima-advocaten.be
0497/025.925
Langestraat 25 3040 Neerijse
Honorariumrekening: BE85 7330 1636 1506
Derdenrekening: 630 - 0950833 - 01
BTW: BE0819.987.322

Najat Joundi

najatjoundi@optima-advocaten.be
03/296.80.05 of 0486/79.71.37
Turnhoutsebaan 158 2140 Borgerhout
Honorariumrekening: BE93 6300 6820 1567
Derdenrekening: BE30 6300 6522 7711
BTW: BE0834.328.375

Kristel Coppieters

kristel.coppieters@telenet.be
0472/66 71 37
Velodroomstraat 13, 2600 Berchem
Honorariumrekening: BE88 6300 6890 7041
Derdenrekening: BE20 6304 1641 1056
BTW: BE 0506.767.590

Johan Geerts

johan@geertsdenayer.be
0496/77 44 96
Mechelsesteenweg 166, 2018 Antwerpen
Honorariumrekening: BE10 4056 0133 9104
Derdenrekening: BE50 6303 2098 8318
BTW: BE0817.110.578

Velden met * zijn verplicht. Gegevens worden nooit gedeeld met derden.