Terug

Definities (deel3)


Het derde en voorlopig laatste deel van onze begrippenlijst met juridische begrippen en hun definites.

Goederenrecht

Privaat domein

De lichamelijke goederen in eigendom van een overheid, die niet zijn bestemd tot het gebruik van iedereen.

Lichamelijke goederen zijn goederen die tastbaar zijn, zoals een huis, een wagen, aarde, ... Onlichamelijke goederen zijn goederen die niet-tastbaar zijn, zoals bijvoorbeeld een zakelijk recht.

Patrimonium

Het geheel van goederen en rechten dat men in eigendom heeft.

Een wagen is roerend en lichamelijk. Een huis is onroerend en lichamelijk. Het recht op onderhoudsgeld of auteursrechten zijn onroerend en onlichamelijk.

Openbaar domein

De goederen die behoren tot het patrimonium van de overheid en die bestemd zijn voor het gebruik van allen, waaronder: de openbare wegen, de spoorwegen, de bevaarbare rivieren en de kanalen die dienstig zijn voor de scheepvaart of een ander gebruik van openbaar nut, met telkens hun aanhorigheden, de openbare parken en pleinen, de zeestranden en duinen.

Zie: Besluit Vlaamse Regering van 16 juni 2010 tot bepaling van de handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is (BS 10 september 2010, Inwerkingtreding 01 december 2010).

Zakelijke rechten (eigendom, vruchtgebruik, erfpacht, opstal, ...)

Daad van vervreemding

De goederen die men in eigendom heeft, kan men vervreemden.

Daden van vervreemding zijn: verkoop, verhuur voor meer dan 9 jaar, of het goed belasten met erfpacht of opstal.